Till startsidan

Uppsala

Uppsala
Vattenfalls anläggning i Uppsala består av flera olika enheter som producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Nästan 95 procent av alla fastigheter i Uppsala värms upp med fjärrvärme. Det huvudsakliga bränslet i Vattenfalls anläggningar i Uppsala är hushålls- och industriavfall. Torv och träflis används när efterfrågan på värme är stor, exempelvis under vintern. Torven ska nu fasas ut och Vattenfall planerar bygga ett nytt kraftvärmeverk som kommer att eldas med biobränsle. Det beräknas stå klart senast år 2020 och på så sätt kan Vattenfall, liksom Uppsala stad, avsevärt minska sina koldioxidutsläpp.

Uppsalas block 5 eldar avfall

En ny avfallsförbränningsanläggning (block 5) togs i drift i Uppsala 2005. Redan från början var tanken att den skulle smälta in i lokalmiljön och för att detta krav skulle uppfyllas utlystes en arkitekttävling. Vinnaren utnyttjade markens sluttning och begränsade på så sätt byggnadens höjd. Anläggningen kan eldas med både sorterat hushållsavfall och industriavfall. Tillsammans med de äldre pannorna klarar den nya anläggningen 52 ton avfall varje timme, vilket motsvarar fem containrar. Den installerade effekten har ökat markant. Energin i avfallet används för att producera såväl fjärrvärme och el som fjärrkyla och processånga. 

Kraftvärmeverket

I kraftvärmeverket omvandlas torv och träflis till såväl fjärrvärme som el. När anläggningen går för fullt förbränns 80 ton torv och träflis varje timme, vilket ger en effekt på 245 MW fjärrvärme och 120 MW el. Kalk används för att minska svavelutsläppen. El- och textilfilter används för att avskilja partiklar ur rökgasen och en ny katalysator med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction) hjälper till att begränsa utsläppen av kväveoxider. När det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket är på plats kommer det att ge en effekt på 90 MW värme och 50 MW el.

Bolandsverket producerar värme och ånga

Huvudpannan i Bolandsverket eldas idag med torv och träflis och producerar fjärrvärme. Genom att tillsätta urea och kalk till rökgasen minskar utsläppen av kväveoxider och svavel, medan el- och textilfilter används för att avskilja partiklar ur rökgasen. 

Vi erbjuder även koldioxidneutral värme

Våra kunder har efterfrågat fjärrvärme med lägre miljöpåverkan än den som vi hittills har producerat. Därför erbjuder vi idag våra större kunder en ny lösning med koldioxidkompenserad fjärrvärme från vår avfallsförbränningsanläggning i Uppsala. På så sätt levereras koldioxidneutral fjärrvärme eftersom vi kompenserar för den del av avfallet som inte är förnybar, det vill säga plasten i avfallet. Vi gör detta genom att öka andelen biobränsle i vår totala bränslemix i högre utsträckning än vad som redan har planerats. Kompensationen är avgränsad till de direkta koldioxidutsläppen från vår produktion av fjärrvärme. Som en del av vår grundläggande planering ökar vi andelen biobränsle varje år och försäljningen av koldioxidneutral värme innebär att andelen biobränsle ökar ytterligare.

Vår fjärrvärme är Reko-märkt

Den svenska branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har utvecklat ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna – Reko. Vattenfalls fjärrvärme uppfyller kraven i detta kvalitetssäkringssystem sedan 2006. Syftet med Reko-märkningen är att stärka kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder. Fokus ligger på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Mer information (öppnas i nytt fönster)